Results of International olympiad HIPPO

Печать
  Student Name                                       Reading Listening Total
1 Jamshidkhon Mansurkhanov 40 28,5 68,5
2 Leyla Nadjimova           40 28,5 68,5
3 Mariya Tsoy          40 28,5 68,5
4 Semen Malygin          40 28,5 68,5
5 Bakhodir Muratov            39 28,5 67,5
6 Malika Batyr  39 28,5 67,5
  Student Name                                       Reading Listening Total
1 Alim Batyr 40 30 70
2 Javokhir Anvarov 39 30 69
3 Malika Ramazonova  39 30 69
4 Miraziz Mirsaydullaev      39 30 69
  Student Name                                       Reading Listening Total
1 Guzal Muratova  40 30 70
2  Komila Askarova  40 30 70